Thứ năm - 01/04/2021 12:58

Gợi ý đáp án môn Lịch sử đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 
Báo Lao Động đăng tải gợi ý đáp án đề tham khảo môn Lịch sử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Tuyensinh247.com thực hiện.

 

Đáp án môn Lịch sử

Gợi ý đáp án môn Lịch sử đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Câu 1: SGK Lịch sử 12, trang 4.

Câu 2: SGK Lịch sử 12, trang 10.

Câu 3: SGK Lịch sử 12, trang 34.

Câu 4: SGK Lịch sử 12, trang 38.

Câu 5: SGK Lịch sử 12, trang 44.

Câu 6: SGK Lịch sử 12, trang 56.

Câu 7: SGK Lịch sử 12, trang 58.

Câu 8: SGK Lịch sử 12, trang 69.

Câu 9: SGK Lịch sử 12, trang 81.

Câu 10: SGK Lịch sử 12, trang 86, suy luận.

Khởi nghĩa Ba Đình, Khởi nghĩa Yên Thế và khởi nghĩa Hương Khê đều thuộc giai đoạn đấu tranh trong thế kỉ XIX.

Sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn 1925-1930 là khởi nghĩa Yên Bái. Chọn đáp án A.

Câu 11: SGK Lịch sử 12, trang 100.

Câu 12: SGK Lịch sử 12, trang 108.

Câu 13: SGK Lịch sử 12, trang 121.

Câu 14: SGK Lịch sử 12, trang 142.

Câu 15: SGK Lịch sử 12, trang 145.

Câu 16: SGK Lịch sử 12, trang 158.

Câu 17: SGK Lịch sử 12, trang 169.

Câu 18: SGK Lịch sử 12, trang 173.

Câu 19: SGK Lịch sử 12, trang 195.

Câu 20: Suy luận, loại trừ phương án.

A loại vì cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đã kết thúc năm 1975.

B loại vì cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc năm 1954.

C loại vì ta đã giành chính quyền từ năm 1945.

D chọn vì trong những năm 1976-1986, chúng ta phải đấu tranh bảo vệ độc lập với chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới Tây Nam.

Câu 21: SGK Lịch sử 11, trang 125 – 126 hoặc dựa và phương pháp suy luận về thời gian diễn ra các sự kiện để loại trừ phương án.

- Trong phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX, nhân dân đã tham gia phong trào Cần Vương.

- Phong trào đấu tranh nghị trường, khởi nghĩa Yên Bái, đấu tranh báo chí thuộc thế kỉ XX => loại.

Chọn đáp án A.

Câu 22: SGK Lịch sử 11, trang 138 – 139, suy luận.

- Địa chủ và nông dân là giai cấp cũ trong xã hội.

- Công nhân là giai cấp mới được hình thành trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Chọn đáp án D.

Câu 23: SGK Lịch sử 12, trang 25.

Câu 24: SGK Lịch sử 12, trang 55.

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản:

- Chi phí đầu tư quốc phòng thấp (không quá 1% GDP).

- Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại.

- Vai trò quản lí của nhà nước.

→ Tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc địa không phải là nguyên nhân giúp Nhật phát triển.

Chọn đáp án A.

Câu 25: SGK Lịch sử 12, trang 80, suy luận.

Trong những năm 1919-1923, tư sản Việt Nam tổ chức các phong trào đấu tranh như “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”, chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì của tư bản Pháp, đấu tranh đòi tự do dân chủ (Đảng Lập hiến). → phong trào đấu tranh của tư sản Việt Nam có mục tiêu đòi các quyền tự do, dân chủ.

Chọn đáp án A.

Câu 26: Suy luận, loại trừ phương án.

A loại vì Chiến tranh thế giới thứ hai bủng nổ năm 1939.

B loại vì giai đoạn này kinh tế Việt Nam đang khủng hoảng.

D loại vì nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức của

Nhật-Pháp kể từ năm 1940.

Chọn đáp án C.

Câu 27: SGK Lịch sử 12, trang 128.

Câu 28: SGK Lịch sử 12, trang 183.

Câu 29: Phân tích các phương án.

A loại vì phát xít lên cầm quyền ở Đức từ năm 1933 – 1934.

B loại vì Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ năm 1939.

C loại vì Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945.

D chọn vì nước Nga Xô viết được thành lập sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười là sự kiện có tác động rất lớn đến tình hình thế giới, trong đó có Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930.

Chọn đáp án D

Câu 30: Phân tích các phương án.

A chọn vì Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự đầu hàng của phát xít Nhật trước quân Đồng minh đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho nhân dân ta tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc.

B loại vì Liên Xô và Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh năm 1991.

C loại vì trật tự hai cực Ianta sụp đổ năm 1991.

D loại vì Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh năm 1947 với Thông điệp của Tổng thống Truman đọc trước Quốc hội Mĩ.

Chọn đáp án A.

Câu 31: Phân tích các phương án.

A chọn vì trong lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong những năm 1921-1929, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam. Trong đó nêu rõ gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

B loại vì chỉ nêu giải phóng dân tộc là chưa đầy đủ và đây cũng không phải là điểm mới.

C loại vì nội dung của phương án này không phải là điểm mới

D loại vì Nguyễn Ái Quốc không nêu độc lập gắn với khôi phục chế độ quân chủ.

Chọn đáp án A.

Câu 32: Phân tích các phương án.

A chọn vì ở Việt Nam lúc này tồn tại song song hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản.

B loại vì ở Việt Nam lúc này tồn tại song song hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản nên nói hai khuynh hướng chính trị phát triển kế tiếp nhau là không đúng.

C. D loại vì nội dung của phương án này không phải là điểm mới.

Chọn đáp án A.

Câu 33: Phân tích các phương án

A loại vì trong giai đoạn 1930 – 1931 chưa hình thành mặt trận dân tộc thống nhất.

B loại vì nội dung của phương án này không phải là bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam so với các phong trào yêu nước trước đó.

C chọn vì trong phong trào 1930 – 1931, khối liên minh công nông được hình thành trong thực tế. Đây là điều mà trước đó chưa có.

D loại vì trong phong trào 1930 – 1931 việc thực hiện chia lại ruộng đất cho dân cày nghèo mới chỉ thực hiện được ở 1 số địa phương thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh chứ chưa thực hiện hoàn toàn được khẩu hiệu “người cày có ruộng” trên cả nước.

Chọn đáp án C.

Câu 34: SGK Lịch sử 12, trang 104 và 108, suy luận.

Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong các hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939-1945.

Chọn đáp án A.

Câu 35: Suy luận, loại trừ phương án.

A loại vì các nước Đồng minh không thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1945 – 1946.

B chọn vì nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ, bước đầu được hưởng quyền lợi do chính quyền cách mạng đưa đến nên rất phấn khởi, gắn bó với chế độ và quyết tâm bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa.

C loại vì Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta năm 1950.

D loại vì Việt Nam nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1950.

Chọn đáp án B.

Câu 36: Phân tích các phương án.

A loại vì trong Cách mạng tháng Tám chưa có lực lượng vũ trang ba thứ quân.

B loại vì Cách mạng tháng Tám phát triển từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa.

C loại vì Cách mạng tháng Tám không phát triển lên chiến tranh cách mạng.

D chọn vì cả cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm 1945 đều sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân.

Chọn đáp án D.

Câu 37: Phân tích các phương án.

A loại vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) không phải là tổ chức cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Tổ chức cộng sản đầu tiên là Đông Dương Cộng sản đảng (SGK Lịch sử 12, trang 87).

B chọn vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản.

C loại vì đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam.

D loại vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chọn đáp án B.

Câu 38: Phân tích các phương án.

A chọn vì Đảng đã rất đúng đắn khi nêu cao vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và nhạy bén chớp thời cơ để lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương.

B loại vì loại vì nói về tính dân chủ tư sản kiểu mới là nói về tính chất chứ không phải đường lối.

C loại vì lúc này nhiệm vụ giải phóng dân tộc (phản đế) là nhiệm vụ số 1 hàng đầu, còn nhiệm vụ giải phóng giai cấp (phản phong, thổ địa cách mạng) tạm thời gác lại.

D loại vì trong giai đoạn 1939 – 1945, Đảng đã quay trở lại những điểm đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên khi nêu vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Câu 39: SGK Lịch sử 12, trang 135 – 136, suy luận.

A loại vì Pháp lâm vào thế bị động không phải do nhận viện trợ của Mĩ. Bên cạnh đó, khi ta mở chiến dịch Biên giới thì Pháp đang nắm quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ và Đông Dương.

B chọn vì năm 1950 Trung Quốc, Liên Xô và nhiều nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta.

C loại vì các nước XHCN chỉ giúp đỡ 1 phần và không thực hiện hợp tác toàn diện với ta trong giai đoạn này.

D loại vì nội dung của phương án này không phải là điều kiện thuận lợi của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950.

Chọn đáp án B.

Câu 40: Phân tích các phương án.

A loại vì sau Hiệp định Pari thì mới có sự thay đổi lớn về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam.

B loại vì đây là cuộc tổng tiến công và nổi dậy.

C chọn vì cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 có sự kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng.

D loại vì căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” của cuộc kháng chiến được đánh dấu bằng sự kiện Hiệp định Pari được kí kết.

Chọn đáp án C.

TUỆ NHI

laodong.vn

 

  Bình luận

Tin cùng chuyên mục

TIN MỚI ĐĂNG

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây